ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ

ಅರ್ಜಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿ


ನೆನಪಿಡಿ: ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸದ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ