ಫೇಸ್ಬುಕ್ Hacked Account V/s Fake Account – ಪರಿಹಾರಗಳು